نگاهی به مجموعه شعر "مرمت خواب های کوتاه" اثر علیرضا عباسی /محسن جعفري راد
17 فروردین 92 | اندیشه و نقد | محسن جعفري راد نگاهی به مجموعه شعر
چطور می شود با دقت به منش چند گانه کلمات به منش نا متعین و چند معنای متن دست یافت؟ چطور می توان در بستر یک روایت روزمره،همزمان روایت شخصی و روایت اجتماعی مبتنی بر شی انگاری داشت؟ ...

ادامه ...