زنگ رباعی‌های ایرج زبردست در شعر معاصر
دکتر علی تسلیمی
31 فروردین 00 | اندیشه و نقد | علی تسلیمی زنگ رباعی‌های ایرج زبردست در شعر معاصر
دکتر علی تسلیمی
امروزه قالب‌های گذشته کاربرد چندانی ندارند. شاید برخی بتوانند ژانرها و قالب‌هایی از گذشته را با سازوکارهای ویژه‌ی خود زنده کنند. در آن میان رباعی ظرفیت بهتری در این کار دارد که خود شاید ...

ادامه ...
نگاهی به رباعیات ایرج زبردست
دکتر علی تسلیمی
13 دی 98 | اندیشه و نقد | علی تسلیمی نگاهی به رباعیات ایرج زبردست
دکتر علی تسلیمی
گفته‌اند که ضربه‌ی رباعی در مصراع چهارم زده می‌شود. پرسش این است که شاعر چه میخی باید بکوبد تا از دیگری متفاوت و اثرگذار باشد؟
خیام میخ آخر را با کیفیت یا کمیت زمان می‌زند؛ در برابر کمیت پوچی و گذر رنج‌آور زمان کیفیت شراب را پیشنهاد می‌کند و برعکس. این ساختار واقعی رباعی‌های اوست، اما عطار و مولوی مشکل خود را با کیفیتِ معناگرایانه حل می‌کنند ...

ادامه ...