معرفی شیرین و شیرویه منظومه ناشناخته از محمود وفایی
دکتر سعید محمدی کیش
28 خرداد 00 | اندیشه و نقد | سعید محمدی کیش معرفی شیرین و شیرویه منظومه ناشناخته از محمود وفایی
دکتر سعید محمدی کیش
ادبیات غنایی، بنا به تعریف شامل توصیف شاعرانة احساسات و عواطف شخصی است که در یونان باستان به همراهی ساز بربط خوانده میشد. در این سبک ادبی، شاعران بر حسب ظرفیت های موجود در شعر غنایی و شاخصه های اصیل آن، خالق ایده ها؛ تخیلات و احساسات عاشقانة خود می شوند. نظامی گنجوی شاعر قرن ششم، الگوی قابل توجه دیگر شاعران ...

ادامه ...