دو شعر از تیرداد آتشکار
نویسنده : تیرداد آتشکار
تاریخ ارسال :‌ 18 آذر 98
بخش :
دو شعر از تیرداد آتشکار
دو شعر از تیرداد آتشکار:
 
۱
بانوانه 
پنج پر سپید 
به دو بخش از صبح بخشیدی اُ
روح را دمیدی تا برسد 
و صبح را صدای تو بیدار کرد 
و دار زد دیوار دیوانه را 
مرور فصل است دست‌های‌ات 
و لب‌هات 
پیشانی‌ام را به سجده برد 
جا - که 
خوشه‌ی انگور 
نخ آمرزش من بود
 
 
 
 
۲
نام من 
ر
ی
ش
ه
از نام چهارم تو می‌گیرد
و رفت آر غلیظ صبح 
در شیهه فرشته‌ای شسته می‌شود
پس نگین رام کننده‌ات را 
به خط‌های تن من بزن 
که نشسته‌ام اُ
دیوانه 
برای تاریک خون 
ضرب شقیقه‌ات را
ستاره نوشته‌ام 
تنها - آن دقیقه 
دقیقه قلب.
بازگشت