شعری از بدر شاکر السیاب ترجمه ی تیرداد آتشکار

نویسنده : تیرداد آتشکار
تاریخ ارسال : بیست و دوم آذر ماه ١٣٩۶


آه جیکور  جیکور
این بامدادن همچون پیش از غروب چییست ؟
که چونان  بال خسته ای روشنایی ی نور را پس می زند
این کلبه های پیر و افسرده چیست؟
که سایه شیون اش را درآن ها حبس می کند
کجایند؟ کجایند؟  دختر انی که در میان نخل ها زمزمه کنند
عشق  راهمچون درخشش ستارگان  نا آشنا
جیکور کجاست؟
جیکور دیوان شعر من است
زمانی میان سنگ نوشته های جسد و قبر من.

 

** جَیکور نام روستایی است در جنوب شرقی بصره و محل تولد بَدَر شاکر السیاب است.
 


آه! جیکور ؟ جیکور
ما للضحی کالاصیل؟
یسحب النور مثل الجناح الکلیل
ما لأکواخک المقفرات الکئیبة
یحبس الظل فیها نحیبه
أین أین الصبایا یوسوسن بین النخیل
عن هوی کالتماع النجوم الغریبة
أین جیکور  
جیکور دیوان شعري
موعدٌ بین الواح نعشی و قبری


بازگشت