شعری از لئونارد کوئن ترجمه ی تیرداد آتشکار

نویسنده : تیرداد آتشکار
تاریخ ارسال : بیست و هفتم تیر ماه ١٣٩۶


شعری از لئونارد کوئن برگرفته از کتاب قدرت بردگان
ترجمه ی تیرداد آتشکار


در میان زنان خیانتکار وجود ندارد
حتی مادر به پسرش هم نمی گوید
آن ها برای ما آرزوی سلامتی نمی کنند
عدم حضور تنها اسلحه ایست .در برابر برترین انبار مهمات اندام اش
او از بردگانِ زیبایی  کاملاً متنفر است
به آنها اجازه می دهد او را مرده ببینند
میهن پرستان مرا ببخشید.
من این آواز را فقط برای یک نفر می خوانم
کسی که برایش اهمیت ندارد
چه کسی جنگ را می برد ((یا چه کسی برنده ی جنگ است)).

 ((The Energy of slaves))

There are no traitorsamong women
Even the mother dose not tell the son
They do not wish us well
Absence is the only weapon
aganist the supreme arsenal of her body
She reserves a special contempt
for the slaves of beauty
She lets them watch her die
forgive me partisans
I only sing this for the ones
who do not care who wins the war


بازگشت