شعری از تی اس الیوت برگردان سعید جهانپولاد

نویسنده : سعید جهانپولاد
تاریخ ارسال : یکم خرداد ماه ١٣٩۶


کوارتت چهارم
موومان چهارم (4)

کبوتری که فرود می آید
   آسمان را
    با هرُم هراس ش می رود
  و پیام ش را
   میان دوزخ و گناه
                 جار می کشد
تنها ، امید است و ُ
                  نا امیدی
   که می ماند در این میان !!
       که  کدامیک
 از راههای سرخ ِ ِمردم سوز را
            بر می گزینیم ...؟؟
تا آتش ، آتش بماند و ُ
            دیگر نسوزدمان !!
پس عذاب و کیفر را
           که ساخته است ؟؟
  و عشق را
    که نامی آشناست !؟
که پشت دستانی را نسوزاند
تا لباسی بر تن ِ ِ این شعله ها
                                  بدوزد
و مگر می شود
تا  لباسی که تن آدمی نتواند
هیچ ، آنرا بر کنَد از جای
او خود آتش است یا
      شعله ور کردن آتش ؟؟
و ما تنها ، در این میانه
     می زییم وُ
       هیچ دم نمی زنیم  !!

               ****

(( فور کوارتت ، اثر  تی .اس. الیوت ..‌به همراه شرح و تفسیر و نقدو بررسی کلید واژه ها و مفاهیم اساطیری و نمادین ))


بازگشت