شعرهایی از سینا سنجری

نویسنده : سینا سنجری
تاریخ ارسال : یکم اسفند ماه ١٣٩۵1
در آینه آه را تماشا کردند
مرغان سیاه را تماشا کردند
شب ها به سکوت آسمان خیره شدند
تنهایی ماه را تماشا کردند

26 می 2014

2
من نیستم آنکه پرسم ات کیست برو
اوراد شب از شهود خالی ست برو
قدیس عبوس معبدی متروکم
ای زایر خسته معجزی نیست برو

دهم جون 2014

3
این سو من و آن سو تو و آن سوتر باد
آن سوتر باد نیز سرتاسر باد
چندان که جهان پرنده غمگینی ست
کز کرده به روی تک درختی در باد

دوازدهم جون 2014


بازگشت