شعری از نزار قبانی ترجمه ی آکا صفوی

نویسنده : آکا صفوی
تاریخ ارسال : بیست و پنجم دی ماه ١٣٩۵


**دوستم داشته باش**
شعر:نزار قبانی
ترجمه :آکا صفوی


دوستم داشته باش،دوستم داشته باش
بدون هیچ تردیدی
در لای خط های کف دستانم پنهان شو
برای یک هفته،چند روز و حتی چند ساعت دوستم داشته باش
چون من به ابدیت ایمانی ندارم
دوستم داشته باش ،دوستم داشته باش
بیا و همچون باران بر تشنگی و خشکی من ببار
و چون شمع لای لبهایم بسوز و به روحم بپیوند
من را با همه ی خوبی ها و بدی هایم دوست بدار
دوستم داشته باش و با پیرهنی از گل پیکرم را بپوشان
دوستم داشته باش،دوستم داشته باش
تو جنگلی از مهر و محبتی
من آن مرد بی سرنوشتم
تو سرنوشت و هدفم باش
دوستم داشته باش،دوستم داشته باش
بدون آنکه شیوه ی دوست داشنت را بپرسی،دوستم بدار
نگذار شرم و حیایت موجب درنگت شود
نگذار ترس در وجودت راه یابد
هم دریا و هم ساحلم باش
همچون سرزمینی باش برای آسایش و تبعیدم
همچو طوفان و نسیم
همچو نرمی و خشم
دوستم داشته باش،دوستم داشته باش
همانند من در آتش عشق بسوز
با تمام وجود عاشقم باش
بدور از هر ترس و رنجی
دوستم داشته باش،دوستم داشته باش


بازگشت