شعری از امیلی دیکنسون برگردان امیرحسین مدبرنیا

نویسنده : امیرحسین مدبرنیا
تاریخ ارسال : سوم بهمن ماه ١٣٩٣


همیشه برآمده از اکنون هاست

امیلی دیکنسون

ترجمه: امیرحسین مدبرنیا

 

 

همیشه، برآمده از اکنون هاست

زمانی نه متفاوت

مگر در بی کرانی

و مجالی برای آسودن

 

از "این" که بدین لحظه می گذرد

تاریخ ها را بزدای  و به  "اینان" بسپار

بگذار ماه ها محوِ ماه های دیگر شوند

و سال ها به درون سال ها،  بازدمیده

 

بی مجادله، یا درنگ

و یا روزهای پایکوبی

سالیانِ ما را چه تفاوت

از سالِ میلادِ مسیح


بازگشت