شعری از ميشايئل كروگر / برگردان : علی عبداللهی

نویسنده : علی عبداللهی
تاریخ ارسال : بیستم آذر ماه ١٣٩١


 

واگویه ی مترجم

ميشايئل كروگر

ترجمه ی : علی عبداللهی

 

برای فریدهلم کمپ

 

 

بيش از صد بار، ماه ، یار غار شاعران را ترجمه كردم ،

بي آن كه ذره ای به آن خیانت کنم.

مجالش دادم که مايل بر صفحه روان شود،

 یا آن هنگام كه رو به كاهش می گذاشت، نیمه چاقش کردم.

حتی آهش را ، در حکم بخشی از زبان

كه دورش می چرخد ،

با آگاهی تمام برگرداندم، در این زمانه ی مهمل.

برابرنهادِ آه! بيشتر به آن مي‌آمد تا معادل اُوه!

- این را از روی تجربه و آمار می گویم.-

شعار من اين بود:

همه چیز را نو باید کرد ،

 همه چیز را از نو بايد گفت.

ولي افسوس حق الزحمه ام فقط یک سیلاب بود:

 ماه!

مدير بانک زبان می گوید،

هميشه براي بیان هر مفهوم،

 فقط يك نام به كار ببريد،

این روش خوبی است براي تفاهم میان ملتها .

كلمات، ملک مطلق هیچ کس نیست،

به علاوه در ازای پول نقد،

 براي مان گران هم درمی آیند.

نياز به کلام ، صدالبته که

با افزایش ثروت ملي بالا مي‌رود،

پس تا آنجا كه مي‌توانيد صرفه‌جويي كنيد،

و ساده و سرراست بسنده کنید به :

 ماه!  

 

. مراد شاعر نوشتن با حروف ایتالیک است.م

 

 

Michael Krüger

REDE DES ÜBERSETZERS

 

für Friedhelm Kemp

 

Mehr als hundert Mal habe ich

den Mond übersetzt , den Freund

der Dichter , ohne ihn zu verraten.

Ich habe ihn kursiv zerfließen lassen

oder ihn halbfett ernährt ,

 wenn er am Abnehmen war.

Auch die Zeufzer, als Teil der Sprache ,

die ihn umkreist, habe ich

nach bestem Wissen übertragen

in die geschwätztige Zeit.

Das Ah! stand ihm besser als das Oh!-

statistisch gesprochen.

Alles ist neu zu tun, alles

ist neu zu sagen, war mein Motto.

Bezahlt wurde ich nur für eine Silbe:

Mond.

Benutzen Sie eine Bezeichnung

für jeden Begriff, sagt der Direktor

der Sprachbank , das ist gut

für die Verständigung unter den Völkern.

Worte sind niemandes Eigentum

und kommen uns doch teuer zu stehen

in barer Münze.Der Wortbedarf steigt

Mit dem nationalen Reichtum,

also sparen Sie , wo Sie können,

belassen Sie es einfach bei:

Mond.


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :