شعری از نادرچگینی

نویسنده : نادرچگینی
تاریخ ارسال : بیست و سوم دی ماه ١٣٩۵


از همین خیابان بی ماه بیا
رد پرواﻧﻪها را نوﺷﺘﻪام
تا از خواب مردگان عبورت دهند
جفرافیا
همین چندسطر سپید است
با بارانی که تر ﻣﻲشود از تو
و من که دیوانه ﺷﺪﻩام
به نام باد
در پرچم پیراﻫﻦات
2
بلوطی سبز ﺷﺪﻩام
در مُبلی که ﻣﻲنشینم
از پرﻧﺪﻩای که در شاﺧﻪام ﻣﻲنشیند
و هر روز
از گندم مانده از سلسه مویش
باران ﻣﻲریزد
بر ﺷﺎﻧﻪام


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :